- *** D I S t e c Eindhoven ***

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

over DIStecALGEMENE VERKOOP- LEVERING EN BETALINGSVOORWAARDEN, UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID- VERANTWOORDELIJKHEID BIJ VERLIES VAN DATA(GEGEVENS), PROGRAMMATUUR EN VERBINDINGEN VAN firma DIStec.TOEPASSELIJKHEID.

Artikel 1.

1.1 De voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, verrichtingen, dienstverleningen en transacties.


AANBIEDINGEN, TOTSTANDKOMING.

Artikel 2.

2.1 Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien in de aanbieding een termijn is gesteld, strekt deze er slechts toe de koper te binden. Wij kunnen ons aanbod nog binnen 2 dagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.

2.2 Behoudens de in het vorig lid gegeven herroepingmogelijkheid, komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij van de koper een tijdige, schriftelijke en volledig met het aanbod overeenstemmende aanvaarding hebben ontvangen.

2.3 Tevens komt een overeenkomst tot stand doordat wij de zaken leveren overeenkomstig de daarbij behorende afleveringsbon/factuur.

2.4 De inhoud van folders, drukwerk, aanbiedingen etc. bindt ons niet, tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.


PRIJZEN.

Artikel 3.

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen gelden onze prijzen af magazijn ten tijde van levering en komen alle verschuldigde transportkosten, kosten van verzekering, omzetbelasting en andere belastingen en overige kosten ten laste van koper.

3.2 Wij hebben het recht redelijke kostenstijgingen van maximaal 10% door te berekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% is, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.


LEVERPLAATS EN LEVERTIJD.

Artikel 4.

4.1 Voor alle transacties en onder alle omstandigheden, ook bij franco levering, wordt ons vestigingsadres als plaats van levering beschouwd. Als datum van levering geldt de datum waarop de verzending plaatsvindt, behoudens afgehaalde zaken, waarvoor de datering van de afleveringsbon als zodanig geldt.

4.2 Wij zijn gerechtigd een bestelling in zijn geheel dan wel achtereenvolgens in gedeelten uit te leveren en in laatst bedoeld geval elke deellevering afzonderlijk aan de koper te factureren en daarvan betaling te verlangen. Ingeval de koper met betaling van een deellevering in gebreke blijft, zijn wij gerechtigd de overeenkomst, voorzover deze nog niet door ons is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling van de koper, voor ontbonden te verklaren, met behoud van ons recht op schadevergoeding.

4.3 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient opdrachtgever de opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen. Indien voorstaande van toepassing is zullen opdrachtgever en opdrachtnemer trachten een nieuwe leverdatum overeen te komen.4.4 Wanneer de artikelen c.q. diensten na het verstrijken van de leveringstermijn door de koper niet zijn afgenomen, worden deze voor zijn rekening en risico opgeslagen.


EIGENDOMSOVERGANG / GEBRUIK DIENSTEN.

Artikel 5.

5.1 Alle door ons geleverde zaken, ongeacht waar deze zich bevinden, blijven eigendom van ons totdat de koper de koopsom, eventueel verhoogd met rente en kosten en al onze overige vorderingen in verband met zijn tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, heeft voldaan.

5.2 De koper is, zolang hij bovenstaande vordering niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door ons geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen, op eerste verlangen van ons te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht of een bezitloos pandrecht bevoegd is.

5.3 Wanneer de koper uit door ons geleverde zaken, waarop een eigendomsvoorbehoud rust een nieuwe zaak vormt, handelt hij bij die vorming in onze opdracht en gaat hij de zaak voor ons houden. Hij wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat al onze vorderingen zijn voldaan

5.4 Voorzover wij nog andere vorderingen op koper hebben dan bedoeld in art.5 lid 1 en wij aan de koper zaken hebben geleverd waarop geen eigendoms voorbehoud rust, vestigt de koper tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen ten gunste van ons een bezitloos pandrecht op deze zaken, gelijk wij dit bezitloos pandrecht tekenen. Hij zal ervoor instaan dat hij tot verpanding van de zaken bevoegd is en dat op de zaken, afgezien van onze rechten, geen pand en/of beperkte rechten rusten.

5.5 De koper heeft het recht om alle onder het eigendomsvoorbehoud/bezitloos pandrecht vallende zaken op normale wijze door te verkopen of te verwerken binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.

5.6 Indien de koper de zaak doorverkoopt kunnen wij hem verplichten uit zijn uit de verkoop voortvloeiende vordering op de koper ten gunste van ons een stil pandrecht te vestigen.

5.7 De koper zal de in dit artikel bedoelde zaken behandelen als een goed huisvader. Hij zal de zaken tegen alle calamiteiten verzekeren op basis van de factuurwaarde. Op ons eerste verzoek, voorzover dat niet reeds van rechtswege is ontstaan, zal de koper ten gunste van ons een stil pandrecht vestigen op zijn aanspraken dienaangaande op de verzekeraars. Het is de koper niet toegestaan ten gunste van derden een stil pandrecht te vestigen op zijn aanspraken op de verzekeraars.

5.8 Indien derden rechten doen gelden op zaken, waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, is de koper verplicht ons binnen 48 uur na het moment waarop deze aanspraak wordt gemaakt, schriftelijk op de hoogte te brengen van deze aanspra(a)k(en) bij gebreke waarvan de koper een boete verschuldigd is gelijk aan 19% van het nog onbetaald gebleven factuurbedrag van alle gezamenlijke nog onbetaalde leveranties.

5.9 Wij zijn gerechtigd, zonder enige ingebrekestelling, onze zaken terug te nemen cq. diensten te stoppen, indien na voorafgaande betalingsherinnering(en) op de vervaldag niet volledig betaald is, en de koper machtigt ons, voor zoveel nodig door middel van deze overeenkomst de ruimte waar deze zaken opgeslagen zijn, te betreden.


ZEKERHEID.

Artikel 6.

6.1 Wij hebben te allen tijde het recht van de koper zekerheid te verlangen voor de nakoming van zijn verplichtingen. Indien de koper weigert of nalaat binnen de door ons gestelde termijn zekerheid te verstrekken, hebben wij het recht bij schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden. Voorzover wij reeds zaken aan de koper geleverd hadden, is deze verplicht die binnen 5 dagen na de verklaring aan ons terug te leveren. Voorts is hij verplicht alle schade, die wij door zijn weigering of nalaten dan wel lijden, aan ons te vergoeden.


BETALING

Artikel 7.

7.1 Betaling van hardware dient, tenzij hiervan door ons bij schriftelijke bevestiging nadrukkelijk wordt afgeweken, vooraf plaats te vinden.

7.2 Betaling van diensten dient, tenzij hiervan door ons bij schriftelijke bevestiging nadrukkelijk wordt afgeweken, plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

7.3 Betalingen moeten kosteloos zonder enige kortingen of verrekening gedaan worden, tenzij koper liquide vorderingen van hem op ons wenst te verrekenen krachtens een hem op grond van de wet daartoe toekomend recht en ons dat schriftelijk binnen 7 dagen na onze factuurdatum heeft medegedeeld.

7.4 Rechtsgeldige betalingen kunnen slechts plaatsvinden door overschrijving op onze bank, dan wel onder rembours, dan wel in contanten per kas.

7.5 Betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van verschuldigde kosten, daarna ter voldoening van rente en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen in de volgorde van hun ouderdom, ook al geeft de koper aan dat zijn betaling betrekking heeft op andere facturen en/of schulden.

7.6 Wanneer de koper niet tijdig betaalt, is hij in verzuim zonder dat ingebrekestelling nodig is en zijn wij gerechtigd aan de koper een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen, gelijk aan de wettelijke rente, evenwel met een minimum van 10% per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 10%, waarbij de rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.

7.7 Wij zijn voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente, van de koper te vorderen 5% administratiekosten over het bedrag der vordering, alsmede alle buitengerechtelijke die door niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door de koper verschuldigd, in ieder geval wanneer wij ons voor de invordering van de hulp van derden hebben verzekerd. Zij zullen worden berekend conform het Incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Uit het enkele feit dat wij ons verzekerd hebben van de hulp van derden, blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

7.8 In geval van niet (tijdige) betaling, alsmede in een situatie van surséance van betaling, faillissement of liquidatie van de onderneming van de koper, rust op de koper de verplichting op eerste aanvraag de nog in bezit zijnde betaalde en onbetaalde zaken, door ons geleverd, aan ons ter beschikking te stellen. Het totaal verschuldigde bedrag, te meerderen met rente en de in dit artikel genoemde kosten wordt, indien zich een van de in dit artikel voorkomende gevallen voordoet, direct en zonder uitstel opeisbaar, terwijl wij ontslagen worden van elke verplichting jegens de koper en laatstgenoemde schadeplichtig wordt jegens ons.


GARANTIE.

Artikel 8.

8.1 Wij staan na levering gedurende de fabrieksgarantie voor de deugdelijkheid van de door ons geleverde zaken en de daarvoor gebruikte materialen in, mits de zaken worden gebruikt op normale zorgvuldige wijze overeenkomstig onze- dan wel fabrieks- voorschriften en voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd.

8.2 Bij zelfbouwonderdelen wordt uitsluitend garantie gegeven indien sprake is van aangetoonde deskundigheid.

8.3 Onze garantieverplichting beperkt zich tot productverbetering of vervanging en bestaat uit dezelfde garantie als voor de oorspronkelijke levering of inspanning en wel tot afloop van de oorspronkelijk geldende fabrieksgarantie termijn.


UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID BIJ VERLIES VAN (DATA)GEGEVENS, PROGRAMMATUUR EN VERBINDINGEN.

Artikel 9.

9.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen aanvaarden wij op generlei wijze aansprakelijkheid voor verlies c.q. beschadiging van programmatuur en data van onze cliënten.


9.2 De koper, afnemer van onze producten en dienstverlening blijft zelf, onder alle omstandigheden, verantwoordelijk voor opgeslagen programmatuur, data en gegevens, welke zijn opgeslagen op de bij koper- overeenkomstnemer in gebruik zijnde systemen.

9.3 Indien firma DIStec werkzaamheden uitvoert aan in gebruik zijnde systemen is het de verantwoording van koper- afnemer van diensten en of producten, dat data en programmatuur zijn veilig gesteld.

9.4 Het veiligstellen van data- programmatuur blijft te allen tijde onder verantwoording van koper of overeenkomst nemer.

9.5 Koper dan wel afnemer van diensten, dient zelf bij leveranciers van andere programmatuur, systemen of hardware te informeren, of handelingen die firma DIStec in opdracht van koper of overeenkomstnemer doet de integriteit van de in gebruik zijnde systemen niet verstoort, en hun onderlinge werking niet beïnvloedt.

9.6 T
echnisch functioneren van een via DIStec geleverde (Internet)verbinding vanaf het KPN ISRA punt (binnenkomst koperkabel) tot en met de DCE (modem/router van de klant) vallen onder verantwoording van DIStec. De werking van het KPN ISRA punt zelf naar buiten toe valt onder verantwoording van de leverancier van deze verbindingen, RoutIT. RoutIT zelf onderhoud direct contact met de leverancier van de infrastructuur, KPN of BBNet.  DIStec zal in geval van storing er alles aan doen binnen redelijke termijn om te bemiddelen (lees: storing te laten oplossen) via de eigen leverancier RoutIT.  DIStec aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade  voortvloeiend uit de verplichtingen van de eerder genoemde leveranciers.


RECLAMATIES OF KLACHTEN
.

Artikel 10.

10.1 Reclames met betrekking tot aantallen, zichtbare, en eenvoudig te constateren onzichtbare gebreken, moeten binnen 8 dagen na levering van de goederen- dienstverlening schriftelijk bij ons worden ingediend.

10.2 Reclames met betrekking tot niet eenvoudig te constateren onzichtbare gebreken moeten binnen 8 dagen na het ontdekken van het gebrek en in ieder geval binnen de fabrieksgarantie termijn bij ons schriftelijk worden ingediend.

10.3 De koper verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hierboven vermelde (garantie) termijn heeft gereclameerd en/of hij ons niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

10.4 Bij door de koper bewezen gegronde reclame, kunnen wij naar onze keuze de artikelen of onderdelen daarvan, waarop de reclame betrekking heeft, vervangen of aan de koper vergoeden. Andere aanspraken, in het bijzonder op schadevergoedingen, zijn uitgesloten. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.

10.5 Zaken kunnen slechts aan ons retour gezonden worden indien wij daarmee en met de wijze van verzending schriftelijk hebben ingestemd. De zaken dienen franco te worden verstuurd en blijven voor risico van de koper.

10.6 Reclames en of klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.


NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING.

Artikel 11.

11.1 Indien wij door een onze niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan ons verplichtingen kunnen voldoen, hebben wij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Zonder dat wij tot enige schadevergoeding, dan wel vergoeding van eventueel genoten voordeel, jegens koper zijn gehouden.

11.2 Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van opdrachtgever opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen voor opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn de beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


ONTBINDING.

Artikel 12.

12.1 In alle gevallen waarin wij middels een schriftelijke verklaring een overeenkomst met de koper ontbinden, is hij verplicht ons alle schade, kosten en winstderving te vergoeden en reeds door ons geleverde zaken aan ons te retourneren. De zaken blijven voor risico van de koper totdat wij die hebben ontvangen en goedgekeurd. De verplichting tot vergoeding en winstderving geldt niet, indien wij de overeenkomst op grond van het bepaalde in artikel 10 wegens blijvende ons niet toe te rekenen tekortkoming hebben ontbonden.


GESCHILLEN.

Artikel 13.

13.1 Alle geschillen worden berecht door de absoluut bevoegde Rechter van onze plaats van vestiging, tenzij krachtens het bepaalde in art. 100 RV een andere Kantonrechter bevoegd is.


TOEPASSELIJK RECHT.

Artikel 14.

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.


WIJZIGING.

Artikel 15.


15.1 Wij zijn gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde versie treedt in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum.INWERKINGTREDING EN DEPONERING.

Artikel 16.

16.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht geworden met ingang van 1 maart 2004. Zij zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17083553. Afzonderlijke exemplaren zijn verkrijgbaar bij ons kantoor te Eindhoven.


 
22-12-2016
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu